Didžiųjų Ežerų Apygarda

Almantas Galvanauskas

Profesija: Mičigano universitete fizikos profesorius.

Jau tris kadencijas dalyvauju JAV LB veikloje. Šioje kadencijoje esu prezidijumo narys. Taip pat esu Detroito apylinkės valdybos narys. Prieš tai, kelis metus buvau lituanistinės mokyklos “Žiburio” tėvų komitete.

Esu fizikas ir profesoriaunu Mičigano universitete, EECS departamente. Esu pasaulyje žinomas kaip lazerinės technologijos specialistas.

Jonas Muliolis

Profesija: Programinės inžinerijos programistas, konsultantas.

Nuo pat mažens, dalyvavau skautuose ir Klivlendo lietuvių muzikos kolektyvuose – Maestro Alfonso Mikulskio “Aukuras” (vaikų choras), Čiurlionio Ansamblio lumzdelininkas, birbynininkas, ir tenoras, narys Algirdo Bielskaus skautų vieneto “Budėk!” ir jaunų vyrų okteto “Uždainuokim!”.Ilgametis “Exultate” choro ir Lietuvių Fondo narys.

Universitete įsigyjau programinės įrangos inžinerijos laipsnį. Įsteigiau savo kompaniją, rašydamas programas mažom įstaigom. Šiuo metu dirbu konsultinėj įmonėj, rašant individualius programavimus ir padedant su įvairiom jų sistemom.

Sondra Vaičikauskienė

Profesija: Compliance analyst

Klivlendo LB valdybos sekretorė. Visuomet padedu organizuoti ir realizuoti Klivlendo LB projektus, pvz. Lietuvių Dienas.

Vilkiene

Profesija: Drabužių pramonės profesionalas – techninis dizainieris

JAV LB XXIII Tarybos narė, XVII Pasaulio Lietuvių Seimo JAV-delegatė 

JAV LB Detroito apylinkės pirmininkė 2003-2006 ir 2018-2022, 

JAV LB Tarybos narė 3-ys kadencijos, 

Lietuviškų Melodijų radijo valanda – redaktorė diktorė, 

Detroito Lietuvių Kultūros Klubo narė, 

Detroito Lietuvos Dukterų organizacijos narė. 

Ilgus metus dirbau drabužių pramonėje Carhartt Inc. Techniniu Rūbų Dizainieriu. Šiuo metu užsiimu kūryba ir individualia veikla. Nuo pat atvykimo į JAV 1998 metais aktyviai įsitraukiau į lietuvišką išeivijos veiklą, kurioje dalyvauju iki šiol. Šeimoje kalbame lietuviškai. Duktė ir sūnus baigė Detroito Žiburio Lituanistinę mokyklą, kurioje jau ketvirti metai, savo pasirinkimu, abu mokytojauja. Branginu savo Tevynę Lietuvą ir stengiuosi išsaugoti bei remti lietuviškumą ir visą sukauptą lietuvišką išeivijos paveldą čia JAV.