Pietryčių Apygarda

Nerija Orentas

Profesija: Biologė gamtos apsaugos srityje

Pietryciu Apygardos pirmininkė (kadencija baigiasi šiais metais). Daug metų dalyvauju lietuviškoje veikloje: mokytoja Vašingtono KDLM mokykloje (2008-2010; 2014-2016), padėjusi organizuoti Lietuvių skautų muges Vašingtone, narė Vašingtono Apylinkės valdyboje ir organizavusi daug Apylinkės renginių (pvz Lietuvos nepriklausomybės bei valstybės atstatymo minėjimus). 2016 metais buvau narė XV Šiaurės Amerikos Šokių Šventės Baltimorėje organizaciniam komitete. JAV LB Pietryčių Apygardos pirmininkė (2018-2024) ir ilgametė JAV LB Tarybos narė, kurioje esu dirbusi Švietimo komisijoje ir šiuo metu Įstatų komisijoje. Esu mokslininkė/biologė gamtos apsaugos srityje. Šiuo metu dirbu JAV Aplinkos Apsaugos agentūroje (USEPA) kurioje vertinu cheminių medžiagų valdymą bei jų poveikius aplinkai. Su savo ilgametę patirtimi, tikiuosi padėti naujiems JAV LB Tarybos nariams ir pati vykdyti JAV LB Tarybos darbus bei tobulinti JAV LB veiklą.

Profesija: Nekilnamojo turto brokerė

JAV LB veikloje dalyvauju nuo 2002 m. Kartu su vyru Virgiu Anušausku suorganizavome pirmajį Šiaurės Amerikos lietuvių futbolo turnyrą, skirtas Lietuvos įstojimui į NATO ir Europos sąjungą. Prisidėjau prie Filadelfijos Lietuvių Namų atgaivinimo ir išsaugojimo. Esu Filadelfijos apylinkės tarybos sekretorė. Aktyviai dalyvauju organizuojant ir finansuojant Filadelfijos LB kultūrinius renginius.

Baigiau verslo administravimo studijas Lietuvoje. Studijas tęsiau Temple University. Esu kompanijos savininkė ir nekilnamojo turto brokeris Pennsylvanijos ir Floridos valstijose.

Profesija: Buhalterė

JAV LB filadelfijos apylinkės buvusi pirmininkė, dabar vice-pirmininkė. XXI, XXII ir XXIII JAV LB Tarybos narė. XVI Šiaurės Amerikos Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Filadelfijoje organizacinio komiteto iždininkė. Nuo 2018 m. PLB Seimo narė, dabartinė PLB Kontrolės Komisijos pirmininkė. Filadelfijos Lietuvių Namų Direktorių Tarybos narė. JAV LB Atlantos apylinkės buvusi iždininkė.

Įsigyjau biznio vadybos bakalaurą, Vytauto Didžiojo universitete, Kaune, profesionaliosios apskaitos magistrą iš Georgia State universiteto. Esu Certified Public Accountant, AICPA narė.
Mano šeima JAV atstovauja net tris lietuvių emigrantų bangas. Mano senelio dėdės, kun. Baltramiejaus Žindžio pastangomis, XX a. pradžioje įkurtos trys lietuviškos parapijos Niudžersio valstijoje. Mano senelio brolis emigravo į JAV 1914 metais, jo sūnus vedė antros bangus lietuvę.