Naujosios Anglijos Apygarda

Dr. Edvardas Bubnys

Profesija: Ekonomikos mokslų daktaras. EBDOC: mokesčių ir buhalteijos servisų kompanijos savininkas

Esu “dipukų” sūnus. Baigęs ekonomikos PhD mokslus Ilinojaus universitete, Champaign-Urbanoje su finansų ir buhalterijos podaktarinių mokslų patobulinimu. Dėsčiau ekonomikos, finansų ir buhalterijos mokslus įvairiuose universitetuose JAV ir porą universitetų Vilniuje ir Kaune.Dirbu savo sukurtoje JAV mokesčių pildymo firmoje.
Esu ėjęs Finansinio komiteto pirmininko pareigas kelioms LB taryboms. Buvau JAV LB Kontrolės komisijos pirmininkas LBXX. Nuo 2007 m. esu LB Bostono apylinkės iždininkas. Esu “TAUPA” – lietuvių federalinės kredito unijos Bostone direktorių valdybos narys. Nuo 2015 m. esu tos valdybos viceprezidentas. Nuo 2015 m., esu Pasaulio Lietuvių Bendruomenės iždininkas.

Valentina Čepienė

Profesija: Pensininkė, savanorė

Ilgametė skautų organizacijos vadovė, Sv. Petro lietuvių parapijos savanore, organizatore, LB organizacinio komiteto narė. Dalyvauju LB organizuojamuose renginiuose, pagelbėjau dirbti su vaikais, jų organizuojamuose renginiuose. Turiu universitetini išsilavinimą meno srityje.

Rima Girnius

Profesija: Sr. Healthcare Specialist

Tarybos narė nuo 2007, buvusi JAV LB Prezidiumo narė 3 kadencijas.
Kandidatuoju, nes noriu prisidėti prie lietuviškos veiklos JAV

Tomas	Girnius

Profesija: Tiksliųjų mokslų pensininkas

JAV LB Tarybos narys nuo 2011 metų. Buvau Religinių reikalų, Įstatų, ir Socialinių reikalų komisijų narys. Daug metų esu Konfliktų sprendimo komisijos narys, dabar jos pirmininkas. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos Respublikos Seimo komisijos narys pavaduotojas. Nuo 2013-2019 Šiaurės Amerikos Ateitininkų Tarybos pirmininkas. Nuo 1991-1994 gyvenau ir dirbau Lietuvoje: pirmiau Vytauto Didžiojo Universitete docentu, vėliau LR Seime vertėju. Pirmąsias studijas baigiau Harvardo universitete, įgydamas bakalauro laipsnį taikomosios matematikos srityje. Po to – Kalifornijos Technologijos Institute (Caltech) apgyniau mokslo daktaro – PhD – disertaciją iš tos pačios srities. Penkis metus stažavausi JAV gynybos specialistų kolektyvuose (“think tanks”) – pirmiau Center for Naval Analyses, vėliau – The Aerospace Corporation. 1991-1994 gyvenau ir dirbau Lietuvoje. Vienus metus dėsčiau Vytauto Didžiojo Universitete, o vėliau įsidarbinau vertėju Lietuvos Respublikos Seime. 1994 metais grįžau į JAV. Eilę metų dirbau astrofizikos tyrimų centre Smithsonian Astrophysical Observatory, kur už programinės įrangos išvystymą ir jos pritaikymą Chandra rentgeno spindulio observatorijai nusipelniau apdovanojimą iš Nacionalinės aeronautikos ir erdvių tyrimų administracijos (NASA). Porą metų dirbau finansinėje kompanijoje. Vėliau maždaug penkioliką metų modeliavau katastrofas AIR Worldwide kompanijoje. Pagrindinė mano darbo kryptis buvo modeliuoti Kalifornijos ir Australijos gaisrus, bet prisidėjau taip pat prie uraganų, kitų audrų, ir kibernetinių užpuolimų modeliavimo.

Monika Girniūtė

Profesija: Operations manager ligoninėje

Per paskutinius 10 metų aš dalyvavau lietuvių bendruomenėje įvairiais būdais: mokiau lituanistinėje mokykloje, šokau “Sambūrio” šokių grupėje, giedojau lietuviskoj parapijoj ir dirbau “Neringos” stovykloje vadove, ūkvede ir programos koordinatore. Dabar aš esu narė JAV LB Bostono apylinkės valdybos nuo 2020 m. ir “Taupos” kredito unijos direktorių tarybos narė nuo 2021 m. Aš padedu organizuoti Bostono lietuvių bendruomenės renginius ir taip pat toliau prisidedu prie “Neringos” stovyklos programos planavimo ir kitos veiklos. Šiuo metu aš dirbu Operations Manager Primary Care skyriuje Boston Medical Center ligoninėje. Aš prižiūriu, kad viskas sklandžiai vyktų klinikoje kiekvieną dieną: vadovauju darbuotojams, dirbu su daktarais ir kitu klinikinos personalu ir užtikrinu, kad komanda padarytų viską, ką gali, kad pacientų patirtis jų vizito metu būtų gera. Taip pat nagrinėju darbo eigos procesus ir žiūriu, kur galėtume ką pakeisti, kad visi geriau ir efektyviai kartu dirbtų.

Šarūnas	Krukonis

Profesija: Valstybės tarnautojas

Esu skaitovas bažnyčioje, stovyklos vadovas, ir Bostono Lituanistinės mokyklos mokytojas. Dirbu Social Security.

Estera Sunelaitė

Profesija: Bankininkystė

  • Krasto valdybos iždininkė. Bostono Lietuvių bendruomenės pirmininkė
  • Naujosios Anglijos Apygardos iždininkė
  • Bostono šv.Petro lietuvių bažnyčios ansamblio “Jaunos Širdys” narė
  • Bostono šokių kolektyvo “Sambūris” narė.
  • Bostono etnografinės grupės “Sodauto” narė.
  • Bostono Lietuvių Piliečių Klubo Direktorė, Bostono Lietuvių Federalinės Kredito Unijos “Taupa” prižiūrėtoja..