Vidurio Vakarų Apygarda

Lidija Adomėnas

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Pedagogė

Nuo pat jaunystės dalyvavau lietuviškoj veikloj, ruošiau lietuviškus spektaklius ir operas, pvz. Alicijos Rugytes filmine biografija, Operetes Emilija Plateryte ir Kulgrinda. Dainavau liaudies grupeje “Aidutės,” ir ruošiau mokyklinę medžiagą pristatyti lietuvišką literatūrą. Priklausau KORP! Giedra, Brighton Parko lietuvių bendruomenei, ir vice-prezidentė Lithuanian Archives Project (LAP) kuri yra suskaitmenavus ir paskleidžius nemokamai virš 1,200 unikalių lietuvių diasporos garso įrašų internete. 

Įsigijau “Bachelor of Science in Education, Western Illinois University (1967), Master of Arts in American and British Literature, University of Illinois at Chicago (1978). Endorsements in Administration and Supervision, Chicago State Universtiy (1990) and Library and Information Science, Chicago State University (1992). 
Mokinau devintokus iki dvyliktokus Amerikos ir Didžiosios Britanijos literaturą, ir vokiečių kalbą 34 metus. Uzauginau lietuvišką šeimą, ir dabar prisidedu prie anūkų auginimo, kurie visi trys kalba lietuviškai. Anūkai lanko Maironio lituanistinę mokyklą, ir aktyviai dalyvauja lietuvių skautuose ir stovyklauja lietuvių skautų stovykloje Rake.

Jonas Bružas

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Teisininkas

JAV LB Tarybos narys, PLB – Lietuvos Seimo Komisijos pirmininkas, PLC Valdybos ir Tarybos narys. Atstovauju JAV LB ir PLB Lietuvos Seimo ir PLB Komisijoje, esu jos pirmininkas; Šiuo metu esu JAV LB Tarybos narys; ilgametis Pasaulio LIetuvių Centro Valdybos ir Tarybos narys. SVP and Chief Counsel Global Law, IP and Operations Mondelez International, Inc. Vadovauju tarptautinei teisininkų komandai tarptautinės komercinės teisės, intelektinės nuosavybės srityje.

Regina Butkus

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Ralph Lauren kompanijoje skyriaus menedžerė

Dalyvaunu lietuviškoje veikloje nuo 1994 m. Priklausau LŠSI Baltijos jūrų šaulių kuopai, ir esu kuopos vadė nuo 2018 m. Esu Lietuvos vaikų sveikatos fondo prezidentė ir Baltic Way Inc. komiteto įkurėja. Priklausau JAV LB KV nuo 2021 m. ir esu tos valdybos vicepirmininkė archyvų reikalams. Priklausau visuomeninių reikalų komisijai.

Mokiausi dailės mokykloje bei Ilinojaus technologijos institute. Turiu bakalaurą tiklsiosios mechanikos prietaisų srityje. Šiuo metu dirbu Ralph Lauren kompanijoje kaip skyriaus menedžerė. 

Man svarbu išlaikyti ir išsaugoti lietuvišką paveldą.

Vitas Daulys

Vakarų Rajonas 1

Profesija: IT konsultantas
Brighton Parko apylinkės vicepirmininkas ir dabar iždininkas. Čikagos Apygardos Revizijos Komiteto narys. Esu Konsultantas ir aš padedu kompanijom su kompiuterio programų ruošimu. Ilgai padėjau savo mamai (A+A p. Salomėjai Daulienei) kada ji buvo Brighton Parko Pirmininke.  Žmona veikli pas Ateitininkus o vaikai yra dalyvavę skautuose, steitininkuose, ir Dainavos chore bei Grandies šokių grupėje.

Laima Gocentienė

Vakarų Rajonas 1

Profesija: GD Helping Hand Inc. savininkė

LB Brighton Park valdybos pirmininkė.

2023 metais buvau išrinkta LB Brighton Park apylinkės valdybos pirmininke, prieš tai vieną kadenciją dirbau sekretore. Su LB Brighton Park valdybos nariais organizuojam lietuviškų švenčių paminėjimus, ruošiam labdarai pietus ( šiais metais Sausio 13-o šios aukoms atminti labdaringų pietų metu surinktas aukas skyrėm Ukrainos dronų pirkimo projektui paremti).LB Brighton Park valdyba ruošiasi Nekalto Prasidėjimo Brighton Park bažnyčios 110-osioms metinėms, kurios įvyks š.m. rugsėjo 29 d. Tai didelis projektas.Pagal išsilavinimą esu inžinierius mechanikas (tiksliuosius mechanikos prietaisai) , USA diplomo man neprireikė. Paskutinius 15 metų dirbu aukle.

Žygis Janus

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Nekilnamojo turto brokeris

Esu padėjęs su įvairių renginių organizavimu, garso režisūra. Prisidedu prie labdaros draugijų.

Dirbu kaip brokeris.

Norėčiau kad JAV LB pritrauktų daugiau jaunimo.

Gediminas Kersys

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Kunigas

JAV LB Brighton Park apylinkes valdybos narys

Dalyvauju ir remiu lietuvišką, tautinę, kultūrinę, religinę veiklą. Esu Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos (LCRA) direktorių tarybos narys (III viceprezidentas).

Esu laikraščio “Draugas” direktorių tarybos narys. 

Esu PLC bendruomenė narys. 

Esu Lietuvos Šaulių Sajungos Išeivijoje Teodoro Daukanto ir Baltijos Jurų Šaulių kuopų kapelionas.

Tarnauju Illinojaus ir Indianos lietuvių bendruomenėse:

Aukoju šv. Mišias Marquette Park Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijoje, Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje ir šv. Antano Cicero lietuvių bendruomenėse. 

Kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį aukoju šv. Mišias Waukegan – Lake county lietuvių bendruomenėje Šiluvos Mergelės Marijos misijoje. 

Kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį aukoju šv. Mišias Beverly Shores šv. Onos Kopos bažnyčioje ir dalyvauju lietuvių klubo renginiuose. Ruošiu lietuvių vaikus atgailos ir Eucharistijos, Sutvirtinimo sakramentams. Aktyviai dalyvauju įvairiuose lietuvių organizuojamuose renginiuose skirtingose JAV valstijose ir lankau privačias šeimas jiems rūpimuose reikaluose.”

Giedrė  Knieža

Vakarų Rajonas 1

Profesija: nepažymėta

Esu JAV LB Tarybos Kultūros komiteto pirmininkė nuo 2019 m. Tautinių šokių grupės vadove nuo 2009 m. Pasaulio Lietuvių Centro tarybos narė, bei organizacinio komiteto pirmininkė  2026 m. Šokių Šventės Čikagoje.

Baigiau žurnalistikos ir psichologijos mokslus. Domiuosi meno pasauliu.

Per dvi kadencijas JAV LB Krašto valdyboje, teko puikiai susipažinti.su LB organizacijos tikslais ir įstatais. Norėčiau ir toliau galėt padėti naujam Kultūros komiteto pirmininkui.

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Diplomuota rūbų dizainerė

Į JAV atvykau prieš dvidešimt metų ir iš kart įsiliejau į lietuvių bendruomenės veiklą.. 12 m. buvau JAV LB Waukegan apylinkės valdyboje vicepirmininkė kultūros reikalams. 5 m. buvau VVA sekretorė. Jau 8 m. esu Marquette Parko apylinkės valdyboje,iš jų, šešis esu pirmininkė. Aktyviai dalyvauju visose parodose, pristatymuose su savo darbais, padedu organizuoti renginius.

Lietuvoje esu baigus A. Vienožinskio Kauno kolegijos meno ir ugdymo fakulteto rūbų dizaino specialybę ir esu rūbų dizainerė. Šiuo metu dirbu Richard Bennett Custom Tailor Shop Čikagoje ir esu atsakinga už vyriškų kostiumų individualų pasiuvimą. Laisvu nuo pagrindinio darbo metu užsiimu individualia veikla – tapau, kuriu, siuvu, atnaujinu atikvarinius baldus – dirbu savo užsakovams. Esu sukūrusi ir pasiuvusi rūbus miuziklui “Aš Kitoks”, operai “Karmen” kareivių aprangą, nutapius altoriaus kambarį Makeno miestelio katalikų katalikų bažnyčioje. Aktyviai dalyvauju visose parodose, pristatymuose su savo darbais, padedu ir organizuoju renginius.

Daiva Miežlaiškis

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Pradinių klasių mokytoja

Atvykau į JAV 2000 m. Esu JAV LB vykdomoji vicepirmininkė, Kultūros tarybos iždininkė ir įvairių kultūros renginių organizacinių grupių narė. JAV LB 70-mečio baigiamojo ir Baltimorės lietuvių namų 100-čio koncertų scenarijaus autorė. Šoku “Suktinio” šokių grupėje kuriame esu vaikų ratelio mokytoja. 23 metus dalyvaunu Lietuvių operoje ir esu operos projektų vadovė.

Esu baigus Šiaulių universitetą ir įsigijus pradinių klasių mokytojos specialybę.

Vytautas Sruoga

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Nekilnamojo turto ReMax Millenium agentūros savininkas

JAV LB Tarybos narys Cikagos apylinke.

Esu aktyvus lietuviškoje veikloje organizuojant lietuviškus renginius, labdaros projektus, koncertus. 

Esu įkūręs lietuvišką golfo lygą  “”Chicago Lithuanian Golf Association””. Turime 36 aktyvius narius. Pradėjau dirbti kaip nekilnojamo turto brokeris 2003 metais. Esu nekilnojamo turto agenturos Remax Millennium savininkas ir Managing Broker.Turime 20 agentų dirbančių kompanijoje. Norėčiau labiau pritraukti  jaunimą prie lietuviškos veiklos

Austėja Sruoga

Vakarų Rajonas 1

Profesija: nepažymėta 

Renginių organizatorė. JAV LB prezidijumo pirmininkė.

3 metus JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė 3 JAV LB KV VICEPIRMININKE

3 metus Lietuvių Fondo valdyboje 

15 metų lietuvių “Rotary” klubo narė ir prezidentė

Ramunė Stanevičienė

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Projektų vadovė

JAV LB Cikagos Apylinkes Valdybos Nare

Nuo 2023 sausio mėnesio esu JAV LB Cikagos Apylinkes narė ir išrinkta į Vadlybą. 

Dalyvauju-savanoriauju Bendruomenės ir Apylinkės veikloje.

Dalyvavau 2023 metų Bendruomenes XXIII Sesijoje (Kolorade) svečio teisėmis.

Stengiuos puoseleti ir propaguoti mūsų lietuvišką kultūrą, kalbą, tradicijas, sportą ir menus.

Esu Pasaulio Lietuvių Centro (Lemont, IL) remėja.

Domiuosi lietuviškos kultūros paveldo išsaugojimu išeivijoje būdais, etnografijos amatais,  lietuviskomis Baltų tradicijomis (esu parašius straipsnį apie lietuvių liaudies meistrę Danutę Senutienę – DePaul University).

Jaunystėje esu dalyvavusi keliose Dainų Šventėse; eilę metų folkloriniuose “Grok, Jurgeli” konkursuose.

Ingrida Strokovas

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Tarptautinio marketingo verslininkė

Nuo 2017 m. esu JAV LB Čikagos apylinkės pirmininkė.Apylinkės veikloje dalyvauju nuo 2016 m. Lietuvių Fondo narė. Jau tris metus esu LF Pelno skirstymo komisijos narė, atstovaujanti JAV LB. 2015-2020 buvau Maironio lituanistinės mokyklos tėvų komitete. 

Per paskutinius 10 metų vystau tarptautinio marketingo verslą.

Prieš dvidešimt metų įkūriau valymų kompaniją, kurioje dirbo virš dvidešimt darbuotojų. Po 17 sėkmingų veiklos metų, kompaniją pardaviau.

Ligija Tautkuvienė

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Žurnalistė

Nuo 2000-2006 m. JAV LB Kultūros tarybos narė. 2012 m. PLB XIV seimo narė. 

Įkūriau “Draugo” laikraščio pageidavimu priedą, “Bičiulystė” kuris dabar veikia tik internete, www.biciulyste.com, atstovaujantis užsienio lietuvius. 

Esu dirbus su įvairiom šokių grupėm: Vyčių, Svaja, Padedu organizuoti tautines šventes – Kovo 11-tos, motinos dienos ir kitą.

Įsigyjau žurnalistės specialybę Vilniaus universitete, baletmeisterės su pramoginų šokių specialybę Klaipėdos universitete. 

Robertas Vitas

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Direktorius, American Academy of Periodontology Foundation

Lituanistikos Tyrimo Centro tarybos pirmininkas ir vienas iš jo steigėjų. Vydūno Jaunimo Fondo tarybos pirmininkas. Ilgametis lietuvių skautų vadovas, šiuo metu Lietuvių Skautų Sąjungos archyvo direktorius ir kontrolės komisijos pirmininkas. Čikagos Jaunimo Centro tarybos narys. Buvęs lietuvių dailės muziejaus tarybos pirmininkas. Išleidęs keturias knygas, virš 20 mokslinių straipsnių lietuvių istorijos ir politikos temomis.

Įsigyjau politinių mokslo specialybės daktaratą. Loyolos universitete. Daug metų pelno nesiekiančių organizacijų vadybininkas. Šiuo metu direktorius American Academy of Periodontology foundation. 

Esu gyvenimą pašventęs Amerikos lietuvių kultūrinio paveldo išsaugojimui ateities kartoms..

Algimantas Remeika

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Banko darbuotojas
Aktyvus Čikagos bėgimo klubo narys, priklausau Lietuvos Rašytojų draugijai, dalyvauju JAV Poezijos Pavasario renginiuose, dalyvauju ir palaikau įvairius LB bendruomenės renginius. Esu JPMorgan banko darbuotuojas. 20 metų patirtis bankininkystėje. O prieš tai buvau aviacijos inžinieriumi Lietuvoje. Šių metų vasarą užbaigsiu darbą banke, tapsiu pensininku. Noriu rasti, kaip galėčiau savo gyvenimišką ir profesinę patirtį panaudoti visuomeninėje veikloje.

Vakarų Rajonas 3

Profesija: Medsesuo

JAV LB Waukegan-Lake County Apylinkes Valdyboje, kontrolės komisijos pirmininkė.

Kontroles Komisijos pirmininke

Nėra jokio uždavinio per mažo nei per didelio. Dirbant kartu, sąžiningai JAV LB organizacijoj turime visuomet atsiminti kad mes VISI esame savanoriai ir dirbam padėti JAV LB

 o NE SAVO asmeniškiems reikalams  bei savo finansiniam  pasiturtinimui.

Baigusi Waterburio, CT šeštadieninę mokyklą šv. Juozapo parapijoje

Priklausiau Ratelio tautinių šokių grupei. 

Pradėjau skautavimą “Nerijos” tunte Waterburyje. Dabar jau 60 veikiu pas skautus, apdovanota skautininkės laipsniu.

Atstovavome Lietuvą Waterburio 300 metų įkurimo parade 1976 metais

Būdama vienintelė lietuvaitė studijuodama Mt. St Mary College Newburgh,N.Y  įstačiau 

 lietuvišką tautinę parodą  kiekvienais metais vasario mėnesyje. Spauda atkreipė dėmesį 

 Aš pasipiktinau kad buvo Black History month vasario mėnesį o nieko lietuviško!

Kolegijoj Ispanų kalbos kurse baigiamojo egzamino užduotis:  ispanų kalba pristatyti temą visai klasei.  Mano tema buvo “kugelis ir krupnikas” ir visa klasė bei profesorius gardžiavosi bevalgant kugelį bei geriant krupniką.

1976- 1983 – JAV LJS bei PLJK  įvairiuose  kongresuose bei suvažiavimuose atstovė

1985-2020  Dainavos Ansamblio narė

Saulutes Organizacijos nare; lėšų telkimo projektams vaikams Lietuvoje

“Lietuvių Katalikų Misija” šiaurinėj Ilinojaus Mundeleine narė 

International Institute of Wisconsin: Holiday Folk Fair Komitete lietuvių atstovė 

Lietuvių ekspozicijos parodos dalyvė kartu su Waukegan-Lake County valdybos nariais ir  savanoriais.

Esu medicinos sesele su Bakalauro Laipsniu (BSN RN)  44 metu

Dirbu Loyola University Health System Cikagos priemiestyje jau 38 metus

Violeta Rutkauskienė

Vakarų Rajonas 3

Profesija: Istorikė, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytoja

Waukegan – Lake County  LB pirmininkė, XXII- XXIII Tarybos narė Waukegan-Lake County, IL. JAV lietuvių bendruomenės veikloje dalyvauju nuo atvykimo į JAV  nuo 1994 m. . 

Pradėjau nuo bendradarbiavimo lietuviškoje spaudoje. Įsijungiau su įvairiais istorijos, politikos ir visuomenės  rašiniais  ir apžvalgomis “Drauge”, o paskiau ir kt.laikraščiuose. Dažnai  spaudoje aprašydavau mūsų Waukegan -Lake County lietuvių veiklą, įvykius ir renginius. Apylinkės Valdybos buvau pakviesta padaryti net pranešimą Vasario 16-sios proga, o 2000-siais pakviesta ir į apylinkės Valdybą, spaudos ir ryšių su visuomene vicepirm.  ir sekretorės pareigoms. Nuo 2005-jų įsijungiau į Gedimino lituanistinės mokyklos veiklą ir darbą. 4 metus buvau tėvų komiteto pirmininkė. Teko organizuoti mokyklos darbą ir veiklą, o kartu ir padėti mokytojoms organizuoti šventes ir renginius. 2008 m. tapau šios mokyklos mokytoja, o 2009 m. GLM direktore.Per tuos metus GLM stipriai išaugo. Pradėjau su 29 mokiniais, išėjau palikusi apie 85 mokinius mokykloje. Mokykloje dirbau iki 2013 m. Dirbant šiose pareigose,  pavyko suburti aukšto lygio mokytojų kolektyvą (15 mokyt), rengti renginius, šventes, dalyvauti su renginiais ar  Čikagos konsulato ruošiamuose Navy Pier renginiuose, šventėse. Taip pat tuo metu kartu su bendraminčiais ėmėmės atgaivinti  lietuviškas mišias šiauriniame Ilinojuje. Tai mums pavyko. Džiaugiuosi, kad galėjau prie to prisidėti. Dabar mūsų pusėje lietuviškos pamaldos vyksta 1 kartą mėnesyje, vaikai ir GLM mokiniai ruošiami komunijai, pamaldose lankosi apylinkės lietuviai. Esu šių pamaldų talkininkė, organizatorė.  Nuo 2013 m. esu  Waukegan -Lake County Valdybos  narė,  vykd.vice  pirmininkė, nuo 2023 m. esu šios  apylinkės pirm. 2 m. kadencijai. 

1976 m. baigiau vidurinę mokyklą Garliavoje, Kauno raj.,  tais pačiais  metais įstojau į  Vilniaus universitetą, Istorijos fakultetą, bet pritrūkus tik 1 balo, buvau pervesta į neakivaizdinį skyrių. Tad teko ieškoti  ir darbo. Įsidarbinau Kauno M. K. Čiurlionio dailės muzieju, pradžioje rūbinėje, o vėliau buvau pervesta į Numizmatikos skyrių vyr. mokslinės bendradarbės pareigoms. Dirbau ir mokiausi,. Tai nulemė ir mano domėjimosi ir studijų kryptį. Pradėjau specializuotis retoje srityje, kuri susijusi su senovinėmis monetomis, medaliais, ordinais, antspaudais. Teko rašyti į spaudą, rengti parodas, susitikimus su studentais, visuomene. Baigdama studijas universitete rašiau diplominį darbą apie šiame muziejuje saugomus lobius. Atvykus į JAV domėjimasis istorija nenutrūko. Savarankiškai tęsiant tyrimus ir studijas numizmatikos  bei heraldikos srityje pavyko pasiekti įdomių rezultatų, o taip pat padaryti svarbių atradimų heraldikos srityje. 2009- 2015 m. pavyko surasti  XV a. Lietuvai nežinomus herbus ir Lietuvos valdovų ženklus, atrasti Vytauto ir Jogailos vėliavų piešinius XV a. Portugalijos karaliaus heroldo ruoštame herbyne. Atvykusi į Ameriką dirbau įvairiose kompanijose, turėjome  su vyru apartamentų aptarnavimo verslą. Nuo 1918 m. buvau Lakeside Apt. Mundelein menedžerė. Nuo 2021 m. dirbu TJ Maxx, Homegoods ir Marshalls Gurnee.

Žaneta Steponavičienė

Vakarų Rajonas 3

Profesija: Prekinės apskaitos administratorė elektros darbų biznyje

Waukegan-LC apylinkės valdybos sekretorė Waukegan-LC

2002 metais buvau viena iš steigėjų Gedimino Lituanistinės mokyklos ir tėvų komitete turėjau administratorės pareigas.

2005 m. Pradėjau ir iki dabar dirbu Maironio lituanistinėje mokykloje 7-8 klasių literatūros mokytoja

2014-2017 šokau Rusnės moterų šokių grupėje

2015-2019 šokau Grandies šokių kolektyve 

2023-2025 išrinkta Waukegan apylinkės valdyboje sekretorės pareigose

Esu baigusi verslo mokslą ir įgijus prekinės apskaitos administratoriaus profesiją. Dirbu mūsų šeimos elektros darbų biznyje.

Gintautas	Steponavicius

Vakarų Rajonas 3

Profesija: Elektrikos inžinierius

JAV LB Tarybos Prezidiumo narys.

2002 metais buvau vienas iš Gedimino lituanistinės mokyklos įkūrėjų, 2002-2004 Gedimino lituanistinės mokyklos tėvų komiteto pirmininkas, 2015- 2019 šokau Tautinių šokių kolektyve Grandis, 2019-2020 šokau Tautinių šokių kolektyve Laumė, 2016-2017 Waukegan-Lake County apylinkės vicepirmininkas, 2017-2023 Waukegan- Lake County apylinkės pirmininkas, 2018-2024 JAV LB Tarybos narys, 2021-2024 JAV LB Tarybos Prezidiumo narys, 2021-2024 JAV LB Tarybos Organizacinių reikalų komisijos pirmininkas, 2021-2024 JAV LB Tarybos Plėtros komisijos narys, 2022-2024 Vidurio Vakarų Apygardos iždininkas, 2019-2024 Maironio lituanistinės mokyklos istorijos mokytojas, 2023-2025 Waukegan-Lake County apylinkės vicepirmininkas.1997 įsigijau elektrikos inžinieriaus profesiją ir dirbu šioje srityje iki dabar