Vakarų Apygarda

Giedrė Garbisch

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Medsesuo

Aktyviai dalyvauju lietuviškoje veikloje jau seniai. Įsitraukti į šią veiklą paskatino noras išlaikyti lietuviškąją tapatybę – kalbą, tradicijas, papročius, kultūrą, pilietines pareigas ir tą perduoti savo vaikams. Nuo vaikystės dainuoju ir šoku, ir manau, kad tai man palengvino įsitraukimą į širdžiai mielą veiklą toli nuo Lietuvos. Pradėjau dainuoti Los Andželo lietuvaičių ansamblyje, po to prisijungiau prie Los Andželo lietuvių choro ir šokių kolektyvo. Koncertuojame lietuvių bendruomenėse, dalyvaujame dainų ir šokių šventėse JAV ir Lietuvoje. Jau treti metai esu Los Andželo lietuvių bendruomenės valdyboje ir užimu sekretorės pareigas. Būdama valdyboje prisidedu organizuojant įvairius lietuviškus renginius – Lietuvos valstybines šventes ir minėjimus, koncertus, lietuviškų filmų peržiūras na ir aišku vieną iš didžiausių lietuvių renginių JAV – Lietuvių dienas Los Andžele. Pagal profesiją esu medicinos sesuo/slaugytoja. Studijavau bendrosios praktikos slaugą Lietuvoje ir įgijau slaugos diplomą. Atvykus į JAV atlikau visus reikalavimus ir įgijau Kalifornijos valstijos slaugytojos licenziją ir slaugos bakalauro laipsnį. Dirbu vienoje iš didžiausių Los Andželo ligoninių jau 23-ejus metus intervencinės kardiologijos ir rentgenochirurgijos skyriuje.

Kun. Tomas Karanauskas

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Kunigas

Esu Los Angeles šv. Kazimiero parapijos klebonas ir aptarnaujantis Vakarų Pakrantės lietuvių bendruomenes.

Mano darbas kunigiškoji tarnystė.

Norėčiau tęsti nepatvirtintus projektus, kuriuos pradėjau Religinių Reikalų komisijoje, t.y. parengti Sutvirtinimo sakramento vadovėlį jaunimui.

Laura Remeika

Vakarų Rajonas 1

Profesija: registruota diagnostikos medicinos sonografė

Lietuviškoje veikloje dalyvaujau daugiau nei 25 – rius metus. Šiais metais baigiau JAV LB Los Andželo apylinkės dviejų metų pirmininkavimo kadenciją .
Būdama Los Andželo lietuvių bendruomenės pirmininke teko organizuoti įvairius renginius, minėjimus bei lietuviškas šventes. Glaudžiai bendradarbiavau su Lietuvos Respublikos generalinio konsulato komanda Los Andžele. Šiuo metu esu Los Andželo Lietuvių Dienų pirmininkė. Pati šoku “ Retro” lietuvių šokių grupėje daugiau nei 10 metų su kuria teko ne kartą dalyvauti lietuvių šokių šventėse.

Esu mokytojavusi Los Andželo Švento Kazimiero lituanistinėje mokykloje. Taip pat dalyvavau 2021 metų tarybos rinkimų komisijoje.
Kandidatuojant į tarybą matau galimybę prisidėti prie ateities projektų bei prie lietuvybės puoselėjimo .
Dirbu vienoje iš geriausių Los Andželo ligoninių- Cedars Sinai krūtinės vėžių centre.

Raimundas Šilkaitis

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Konsultantas farmacijos įstaigom

Esu buvęs Lietuvių Fondo taryboje bei JAV LB Los Angeles apylinkės pirmininku šešis metus.

Suruošiau tris “Lietuvių Dienos” šventes. Būdamas apylinkės pirmininku, ruošiau minėjimus bei koncertus. Palaikau ir padedu Lietuvos konsulatui Los Angeles. Šiuo metu esu JAV LB Taryboje pirmininkas Kultūros ir Kontrolės komisijos ir Vaikų Vilties labdaros organizacijos narys.

Turiu daktaratą iš farmakologijos srities bei magistro laipsnį biznio administravimo srityje. Esu dirbes ligoninėse, vaistų ir medicininių prietaisų gamyklose. Šiuo metu esu konsultantas įvairiomis farmacijos įstaigom.

Esu apdovanotas Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų Ministro Garbės ženklu “Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai.” Esu pasiryžęs dirbti LB gerovei, kad būtų gyvą organizacija, nenukrypstanti nuo steigėjų užsibrėžto tikslo.

Vaidas Šukys

Vakarų Rajonas 1

Profesija: Logistikos specialistas ir verslininkas

Dirbu kaip Superintendent Stockton uoste.

Esu Tarybos narys.

Visuomenininkas, Lietuvos patriotas, Logistikos Specialistas, verslininkas, buriuotojas, rašytojas Aktyvus San Francisco Lietuvių Bendruomenės narys. Buvusio Mama Papa Lithuania Restorano savininkas

Ernesta Ingelevičiūtė

Vakarų Rajonas 2

Profesija: Projektų vadovė rinkos investicijų orgamizacijoje

Portlando bendruomenės valdybos pirmininkė, 

JAV LB Tarybos švietimo komisijos pirmininkė, 

JAV LB Tarybos Konfliktų komisijos narė, 

Portlando lituanistinės mokyklos vedėja ir mokytoja.

Jau devynerius metus esu JAV LB Lietuvių bendruomenės tarybos narė. Visus tuos metus dalyvauju švietimo komisijos darbe, paskutinius tris metus esu komisijos pirmininkė ir konfliktų sprendimo komisijos narė. Kaip švietimo komisijos narė aktyviai bendradarbiauju su JAV LB švietimo taryba, dalyvauju rengiant rekomendacijas JAV LB švietimo tarybos  ateities veiklai. Tik apsigyvenusi JAV 2001 metais iš karto aktyviai įsijungiau į Portlando Lietuvių bendruomenės veiklą.  Dalyvavau ir prisidėjau prie įvairių renginių organizavimo, buvau Portlando bendruomenės valdybos narė. Šiais metais išrinkta Portlando bendruomenės pirmininkė. Tačiau mano svarbiausia lietuviškos veiklos sritis yra švietimas. Buvau iniciatyvinės grupės, kuri įkūrė Portlando lituanistinę mokyklėlę narė. Nuo 2014-ųjų esu Portlando lituanistinės mokyklos mokytoja, rengiau mokymo programas ir vedžiau lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros pamokas įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems. Paskutiniuosius ketvertą metų vadovauju Portlando lituanistinei mokyklai.

Esu baigusi organizacinės Psichologijos magistrantūrą Vilniaus universitete. Lietuvoje savo profesinę veiklą pradėjau dirbdama profesinio perkvalifikavimo srityje. Taip pat dėsčiau psichologiją Alytaus kolegijoje. Atvykusi į JAV, dirbau Imigrantų ir Pabėgėlių centre- padėjau naujai atvykusiems adaptuotis ir susirasti darbą. Daugelį metų dirbau Portlando Koledže – žmogiškųjų resursų vystymo srityje. Šiuo metu dirbu vyr. projektų vadove regioninėje darbo rinkos investicijų organizacijoje- prisidedu prie darbo rinkos vystymo programų kūrimo, vystymo, finansavimo ir vykdymo priežiūros mūsų regione.

Gyvendama JAV aš palaikau ryšį su Lietuva, apsilankau joje beveik kasmet. Seku Lietuvos politinio ir visuomeninio gyvenimo įvykius ir balsuoju visuose Lietuvos Respublikos rinkimuose. Man labai svarbu, kad mano vaikai, nors ir gimę JAV, išlaikytų ryšį su Lietuvą ir pažintų savo lietuviškas šaknis. Mano dvi dukros puikiai kalba lietuviškai, lanko ne tik lietuvišką lituanistinę mokyklėlę, bet ir mokosi nuotolinėje Ozo gimnazijos mokykloje. 

Mano nuomone, JAV LB Tarybos veikloje reikia naujų idėjų ir veidų, bet taip pat ir svarbu išlaikyti veiklos tęstinumą ir institucinių žinių perdavimą. Todėl kandidatuoju ketvirtai kadencijai JAV LB taryboje.

Vaidotas Žievys

Vakarų Rajonas 2

Profesija: Verslo vykdytojas nekilnamojo turto investicijų organizacijoje

Kartu su žmona Vaida priklausau Portlando Lietuvių bendruomenei nuo pat atvažiavimo į JAV 2000 metais. Matau svarbą ugdyti lietuviškumą ne tik dabartinei, tačiau ir ateinačioms kartoms. Dažnai esu įtrauktas į renginių dalyvavimą bei jų organizavimą. Nuo 2013 periodiškai, bei šiuo metu esu priėmęs valdybos pavaduotojo pareigas. Esu šokęs tautinių šokių grupėje Aitvaras visais jo gyvavimo metais.

Kaip verslo vykdytojas nekilnojamo turto investicijų organizacijoje esu atsakingas už suradimą, įvertinimą, bei pristatymą nekilnojamo turto objektų organizacijos vidinei komandai.

Daiva Dambrauskas

Vakarų Rajonas 2

Profesija: “Human Resources” specialistė

2021 – 2024 Vakarų Apygardos, 2-o rajono Tarybos nare

Lithuanian American Community of Washington State (LACWA)

Nuo atsikraustymo į Seattle 1999 m., esu narė Washington State LB. (LACWA).  Nuo  2013 m., priklausau mūsų bendruomenės chorui “Vakarai”. Šis choras dalyvavo Lietuvos dainų šventėse 2015 m. ir dalyvaus šią 2024 m. vasarą. Taip pat esame dalyvavę Šiaurės Amerikos dainų šventėje Čikagoje 2015 m. 

 2021 m., išrinkta Tarybos nare atstovauti Vakarų Apygardą – Antras Rajonas.  

Prisidedu prie Vasario 16-tos paminėjimų organizavimu. Du kartu buvau apylinkės rinkimų komitete. Kai gyvenau prie Čikagos, taip pat aktyviai dalyvavau JAV LB veikloje.